Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

Powiatowy Urząd Pracy
w Kaliszu

ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz

Miasto Kalisz - herb

tel.+48 62 768 97 00, fax.+48 62 768 97 90
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracowników i/lub pracodawcy ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego /KFS/w 2017r.

(2017-07-17)


Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w 2017r. ze środków „rezerwy KFS”.

Nabór dotyczy wyłącznie pracodawców, którzy w roku bieżącym nie korzystali ze środków KFS.

Wszystkie złożone wnioski podlegać będą ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w „Zasadach finansowania przez PUP w Kaliszu kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników ze środków KFS”

Przy rozpatrywaniu wniosków pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu będzie brał pod uwagę m. in.:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. w przypadków kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku.

Po dokonaniu oceny wniosków zostanie sporządzona lista rankingowa wg ilości uzyskanych w trakcie oceny punktów. Do realizacji zostaną zakwalifikowane wnioski z największą punktacją.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów tut. Urząd przy tworzeniu listy rankingowej zastosuje dodatkowe kryteria tj.:
- w pierwszej kolejności na liście zostaną umieszczone wnioski pracodawców, którzy nigdy nie korzystali ze środków KFS,
- w dalszej kolejności wnioski pracodawców nie  korzystających ze środków KFS w ciągu ostatnich 2 lat,
- w dalszej kolejności wnioski pracodawców, którzy korzystali ze środków KFS w roku ubiegłym.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów i wcześniejszego korzystania w tym samym czasie ze środków KFS o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność wpływu wniosku do tut. Urzędu.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki rezerwy KFS w roku 2017 mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację wniosków, które spełniają co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy wymienionych poniżej.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i społeczna;
Aby skorzystać ze środków KFS w ramach ww. priorytetu pracodawca powinien posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD:

kliknij po szczegóły

2. wsparcie   zawodowego  kształcenia   ustawicznego w  zidentyfikowanych  w  danym powiecie  lub województwie zawodach deficytowych;
Ze wsparcia w ramach ww. priorytetu  mogą  skorzystać  pracodawcy  bez  względu na rodzaj prowadzonej  działalności.  Wnioskowana  forma  kształcenia  ustawicznego  musi  dotyczyć zawodu  deficytowego  na  terenie  powiatu  kaliskiego  oraz  województwa  wielkopolskiego, wskazanego w badaniu „Barometr zawodów 2017”:

powiat kaliski: (kliknij po szczegóły)
województwo wielkopolskie: (kliknij po szczegóły)

3.
wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

Priorytety Rady Rynku Pracy:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury)
Ze wsparcia z ww. priorytetu mogą skorzystać osoby, które ukończyły szkołę średnią, ale nie przystąpiły do egzaminu maturalnego lub go nie zdały, a także osoby z wykształceniem niższym niż średnie;
2.
wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3.
wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
4.
wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej.

Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać:

-  bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych  w  przepisach o podpisie elektronicznym
lub

- podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Wnioski w formie pisemnej należy składać w Kancelarii Urzędu (I piętro).

Termin składania wniosków  od 20.07.2017r. do 21.07.2017r. w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30  /dotyczy to wniosków składanych pisemnie jak i elektronicznie/

Zasady, wnioski oraz wszystkie niezbędne załączniki obowiązujące w 2017r. dostępne są do pobrania w siedzibie Urzędu w pok. 103A lub bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu  w zakładce:
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

http://www.pup.kalisz.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/krajowy_fundusz_szkoleniowy.html

UWAGA:

Środki będą udzielane we wnioskowanej kwocie nie wyższej jednak niż 25 000 zł na jednego pracodawcę.

Średni koszt kształcenia ustawicznego na jednego uczestnika nie może przekraczać 4 000 zł.

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski złożone ww. terminie wraz z wymaganymi załącznikami
/złożenie samego wniosku bez wymaganych załączników spowoduje, że wniosek pozostanie bez rozpatrzenia o czym pracodawca zostanie pisemnie poinformowany/.

Wnioski złożone w formie elektronicznej muszą być podpisane i zawierać również opatrzone podpisem elektronicznym załączniki. Wnioski wraz załącznikami bez wymaganego podpisu nie będą rozpatrywane.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię poczty elektronicznej, platformy E-PUAP lub niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 714158
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl